PWOSEDE POU MANDE YON VIZA

ETAP 1

Ou  dwe pran yon randevou pou w ka antre nan biwo CAVC a.  wap bay non ou, dat ou fet, nimewo paspò w, yon nimewo telefòn epi adres elektwonik (e-mail) moun Ki ap aplike a

Pou pran yon randevou, klike la.

 

ETAP 2

Apre ou fin pran randevou a, Wap ale nan Sogebank,  ki an Ayiti, pou w ka peye lajan pou tretman dosye pou CAVC OIM nan. Sonje:  lajan sa dwe peye nan Bank lan se pa nan biwo CAVC a. Ou dwe ale ak paspò moun ki  ap aplike a pou w ka peye kòb  la.

Le wap vini nan Sant Resepsyon Demand Viza Chili a (CAVC) ke OIM ap jere a, Fòk ou vini ak resi bank ou te depoze lajan an sou kont OIM nan.

Kantite kob pou peye pou trete dosye se : (73 USD) pou chak moun kap mande yon viza. Kelkeswa laj ou, ou byen tip viza wap mande a.

Lè w rive nan yon SOGEBANK, ale dirèkteman nan liy konsila a, wap jwenn li nan kèlkeswa SOGEBANK ou ale a. Tanpri fè kesye a konnen ke w vin peye frè tretman dosye OIM pou viza Chili (73 dola ameriken). Lè w fin soumèt demann viza w la, biwo CAVC OIM nan ap kontakte w pou w pase pran dokiman ki pou pèmèt ou peye frè viza a. Si w ta rive peye san dokiman sa, fich bank lan ap san valè  a.

 

ETAP 3                                                                                                                       

Ale nan enstriksyon detaye yo epi nan lis dokiman pouw bay pou tip viza ki disponib sou sit entènet anbasad Chili ak CAVC a pouw ka prepare yon demand apati fomilè ki sou entènet la.

 Amplwaye CAVC yo la, yo disponib pou ede w ranpli fòmilè demand ou an sou entenet. Tanpri klike la pou pran yon randevou pou soumèt demann viza w la.

Ou lib pou kontakte amplwaye CAVC yo pou tout kesyon ou genyen.

 

ETAP 4

Ou prale an pèsòn nan Sant Resepsyon Demand Visa pou Chili (CAVC) OIM ap jere a ki nan Pòtoprens. Ale  ak tout dokiman  yo te mande w nan Etap 3 a.  Le ou rive nan sant lan, anplwaye CAVC yo ap verifye  si idantite w, lajan ou peye a, randevou ou  pran an epi tout lot pyès wap gen pouw bay yo korèk.

 Apre sa, yap ranpli pou ou fòmile demann viza sou entènèt.

Yap enprime yon resi ba ou lew fini nèt. Si moun ki te fè demann viza pa gen resi sa, li  pap kapab vi n pran  ni paspò l, ni dokiman l yo.   

Por favor, anote que no eres obligado a venir con los mineros el día de aplicación de visado sino su presencia es sin embargo obligatoria para la recuperación de los documentos.   

 

ETAP 5

Si w vle, ou kapab kontakte nou  pouw  konnen nan ki nivo dosye w la ye. Fòk ou konnen ke kantite tan otorite migrasyon Chili yo pran pou trete yon dosye kapab dire (30) trant jou konsa.

Ekip CAVC OIM nan ap kontakte w pou tout lòt suivi kap genyen pou fèt.

 

ETAP 6

Depi anbasad la voye paspò a ba nou nan CAVC a, nap rele w nan telefòn pou  diw ke ou ka pase pran dokimanw yo.

Le sa a, wap vini nan CAVC a, ak resi nou te ba ou a, ak yon pyès idantite pou w ka pran paspò a.