Konsenan OIM

OIM fonde depi lane 1951, li se prensipal òganizasyon entègouvènmantal kap travay nan domèn migrasyon, epi li travay kole kole ak patnè gouvènmantal, entègouvènmantal epi non-gouvènmantal.
Ak 172 eta manm, 8 lòt eta ki gen estati obsèvatè ak biwo nan plis pase 100 peyi, misyon OIM se fè pwomosyon migrasyon moun nan bon kondisyon pou benefis tout moun. Li fè sa nan bay sèvis ak konsèy ak gouvènman yo epi ak migran yo.
IOM ap travay pou ede epi asire jesyon migrasyon moun nan bon kondisyon fè pwomosyon koperasyon entènasyonal sou pwoblèm migrasyon, ede jwenn solisyon pratik sou pwoblèm migrasyon an epi bay èd imanitè pou migran ki nan bezwen kit se refijye ou byen moun kap migre nan menm peyi yo.
Konstitisyon IOM nan rekonèt râpe ki genre ant migrasyon ak devlopman ekonomik, sosyal ak kiltirèl, li rekonè tou dwa pou libète mouvman.
OIM travay nan kat pi gwo domèn sou jesyon migrasyon:

  • Migrasyon ak devlopman
  • Fasilite migrasyon
  • Kontwole migrasyon
  • Migrasyon Fòse

Aktivite IOM ki depase domèn sa yo se: pwomosyon dwa entènasyonal sou migrasyon, deba ak oryantasyon politik, pwoteksyon dwa migran yo, sante migran yo epi dimansyon inegalite ant fanm ak gason sou koze migrasyon an.?