Sant Resepsyon Demann Viza pou Chili (CAVC) ap fè tout piblik la konnen ke Sant la ap fèmen 18 jiyè 2019 pou relouvri vandredi 19 jiyè 2019. Kliyan ki te gen randevou 18 jiye yo ka pase nan sant lan 17 oubyen 19 jiye. Pou tout enfomasyon rele nan nimewo sa yo. Nimewo telefon CAVC: (509) 2817-5900 - (509) 2817-5901

SANT RESEPSYON DEMANN VIZA POU CHILI A (CAVC) AP FÈ TOUT MOUN SONJE SITOU BENEFISYÈ CAVC YO KE YO PA GEN OKENN LAJAN ANPLIS POU YO PEYE KE 73 DOLA POU FRÈ TRETMAN DOSYE AK 25 DOLA POU FRÈ VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL  POU CHILI LA KI DWE DEPOZE NAN SOGEBANK LA. TOUT LÒT SÈVIS SANT LA OFRI YO GRATIS, SAK ENPÒTAN SE SWIV TOUT DEMACH YO BYEN AK ENFÒMASYON KI DISPONIB SOU SIT SA A : https://haiti.iom.int/cavc

PA GEN SÈVIS IJANS NI PA GEN OKENN LAJAN ANPLIS KI POU BAY.

TOUJOU RELE CAVC NAN NIMEWO SA YO POU MANDE ENFÒMASYON: +509 2947 7746 / +509 2991 0362 / +509 2997 7566.

Byenveni nan Sant resepsyon demand viza pou Chili an Ayiti (CAVC).

Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (IOM) siyen yon akò ak Repiblik Chili pou sipòte demand viza reyinifikasyon familial an Ayiti pou Seksyon Viza Anbasad Chili kip nan Pòtoprens.

Viza sa yo ap valab pou 12 mwa epi yo ap pèmèt benefisyè yo viv, travay epi etidye nan peyi Chili.

Sant resepsyon demand Viza Chili (CAVC), ke IOM ap jere a, bay Anbasad Chili ki nan Pòtoprens yon sipò administratif. Anplwaye sant lan ede benefisyè yo ranpli fòm yo, enfòme yo sou pwosedi yo dwe swiv ak ki dokiman yo dwe genyen, epi asire yo ke yo resevwa dokiman yo nan bon kondisyon. Se yon sèvis ki bay an kreyòl, yon kote ki aksesib, epi ki bay moun kap fè demand yo plis tan pou yo fè sa.

Tapri sonje ke anplwaye CAVC yo bay sèlman asistans administratif jan ke otorite migratwa Chili yo mande l la, ki donk yo pa la pou moun mande konsèy. Anplwaye CAVC yo pa gen anyen pou wèe nan pwosesis ki fè yo bay youn moun viza. Desizyon sa, se sel otorite migrasyon nan peyi Chili ki gen dwa pranl.

Enpòtan: Pandan tretman done pèsonel aplikan an, anplwye OIM nan dwe respekte prensip sou konfidansyalite Repiblik Chili yo epi prensip sou pwoteksyon done OIM nan. Tout anplwaye OIM se fonksyonè entènasyonal ki oblije respekte kòm sa dwa yon akò konfidansyalite. Se ak anpil atansyon nap asire nou de konfidansayalite enfòmasyon pèsonèl ke wap ban nou yo. Siw ta vle aprann plis, Klike la

Nap kontan ba w tout enfòmasyon ki nesesè pouw fè yon demand viza epi ede w pi byen konprann pwosedi a.