OIM Haiti ap fè nou konnen ke pwosesis viza reyinifikasyon familial la ap kanpe 18 mas 2020 a paske Gouvènman Chili a fèmen fwontyè li. Se yon dezizyon tanporè ki pran nan kad prevansyon kont Korona Viris la. Mèsi pou konreyansyon nou.

Sant Resepsyon Demann Viza for Chile (CAVC) ap fè tout piblik konnen ke Sant la ap fèmen 18 jiyè 2019 to relaunched vandredi 19 jiyè 2019. Kliyan ki te gen randevou 18 jiye yo ka pase nan sant lan 17 oubyen 19 jiye. For all enfomasyon rele nan nimewo sa yo. Nimewo telefon CAVC: (509) 2817-5900 - (509) 2817-5901

SANT RESEPSYON DEMANN VIZA POU CHILI A (CAVC) AP FATE MOUN SONJE SITOU BENEFISYÈ CAVC YO KE YO PA GEN OKENN LAJAN ANPLIS POU YO PEYE KE 73 DOLA POU FR TRETMAN DOSYE AK 25 DOLA POU FR VIZA REGWOUPAN FAMILY SOGEBANK LA . ALL LÒT SÈVIS SANT OFRI YO GRATIS , SAK ENPÒTAN SE SWIV ALL DEMACH YO BYEN AK ENFÒMASYON KI AVAILABLE ITS SA A  : https://haiti.iom.int/cavc

PA GEN SÈVIS IJANS NI PA GEN OKENN LAJAN ANPLIS KI POU BAY.

TOUJOU RELE CAVC NAN NIMEWO SA YO  POU MANDE ENFÒMASYON : +509 2947 7746 / +509 2991 0362 / +509 2997 7566.

Byenveni nan Sant resepsyon demand viza for Chile an Ayiti (CAVC).

Òganizasyon Entenasyonal for Migrasyon (IOM) siyen yon akò ak Repiblik Chile for application viza reyinifikasyon family an Ayiti for Seksyon Viza Anbasad Chile kip nan Pòtoprens.

Viza sa yo ap valab for 12 mwa epi yo ap pèmet livisyè yo viv, travay epi etidye nan peyi Chile.

Sant resepsyon demand Viza Chili (CAVC), ke IOM ap jere a, bay Anbasad Chili ki nan Pòtoprens yon sipò administratif. Anplwaye sant lan ede benefisyè yo ranpli fòm yo, enfòme yo sou pwosedi yo dwe swiv ak ki dokiman yo dwe genyen, epi asire yo ke yo resevwa dokiman yo nan bon kondisyon. Se yon sèvis ki bay an kreyòl, yon kote ki aksesib, epi ki bay moun kap fè demand yo plis tan pou yo fè sa.

Tapri sonje ke anplwaye CAVC yo bay sèlman asistans administrative jan ke otorite migratwa Chile yo mande l la, ki donk yo pa la pou moun mande konsèy. Anplwaye CAVC yo pa gen anyen pou wèe nan pwosesis ki fè yo bay youn moun viza. Desizyon sa, se otorite salt migrasyon nan peyi Chili ki gen dwa pranl.

Enpòtan: Pandan tretman done pesonel aplikan an, anplwye OIM nan dwe respekte prensip sou konfidansyalite Repiblik Chili yo epi prensip sou pwoteksyon done IOM nan. Any IOM fonksyonè enténasyonal ki oblije respekte kòm his dwa yon akò konfidansyalite. Se ak anpil atansyon nap ase of konfidansayalite enfòmasyon pesonel ke wap ban nou yo. If you're ready, Klike

Nap kontan ba w all enfòmasyon ki nesesè pouw fè yon demand viza epi ede w pi byen konprann pwosedi a.