ENFÒMASYON POU PIBLIK LA:
OIM AP FÈ TOUT MOUN KONNEN KE BIWO CAVC AP FÈMEN JODIA AK MADI 20 NOVANM NAN. TOUT MOUN KI GEN RANDEVOU NAN DAT SA AP GEN POU PREZANTE NAN BIWO CAVC A NAN JOU KAP VANDREDI 30 NOVANM 2018 LA SOTI 7H30 NAN MATEN RIVE MIDI.
OIM AP FÈ TOUT MOUN KONNEN KE BIWO CAVC AP FÈMEN VANDREDI 23 NOVANM NAN. TOUT MOUN KI GEN RANDEVOU NAN DAT SA AP GEN POU PREZANTE NAN BIWO CAVC A NAN JOU KAP LENDI 10 DECEMBRE 2018 LA SOTI 7H30 NAN MATEN RIVE MIDI.
MESI !

Byenveni nan Sant resepsyon demand viza pou Chili an Ayiti (CAVC).

Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (IOM) siyen yon akò ak Repiblik Chili pou sipòte demand viza reyinifikasyon familial an Ayiti pou Seksyon Viza Anbasad Chili kip nan Pòtoprens.

Viza sa yo ap valab pou 12 mwa epi yo ap pèmèt benefisyè yo viv, travay epi etidye nan peyi Chili.

Sant resepsyon demand Viza Chili (CAVC), ke IOM ap jere a, bay Anbasad Chili ki nan Pòtoprens yon sipò administratif. Anplwaye sant lan ede benefisyè yo ranpli fòm yo, enfòme yo sou pwosedi yo dwe swiv ak ki dokiman yo dwe genyen, epi asire yo ke yo resevwa dokiman yo nan bon kondisyon. Se yon sèvis ki bay an kreyòl, yon kote ki aksesib, epi ki bay moun kap fè demand yo plis tan pou yo fè sa.

Tapri sonje ke anplwaye CAVC yo bay sèlman asistans administratif jan ke otorite migratwa Chili yo mande l la, ki donk yo pa la pou moun mande konsèy. Anplwaye CAVC yo pa gen anyen pou wèe nan pwosesis ki fè yo bay youn moun viza. Desizyon sa, se sel otorite migrasyon nan peyi Chili ki gen dwa pranl.

Enpòtan: Pandan tretman done pèsonel aplikan an, anplwye OIM nan dwe respekte prensip sou konfidansyalite Repiblik Chili yo epi prensip sou pwoteksyon done OIM nan. Tout anplwaye OIM se fonksyonè entènasyonal ki oblije respekte kòm sa dwa yon akò konfidansyalite. Se ak anpil atansyon nap asire nou de konfidansayalite enfòmasyon pèsonèl ke wap ban nou yo. Siw ta vle aprann plis, Klike la

Nap kontan ba w tout enfòmasyon ki nesesè pouw fè yon demand viza epi ede w pi byen konprann pwosedi a.