Pwosedi pou aplikasyon viza

Pwosedi pou aplikasyon viza

Ou dwe soumèt aplikasyon ou pou yon Visa imanitè pèmanan (VITEM III) ak Visa Reyinifikasyon Visa (VITEM XI) anpèsòn nan Sant Visa Aplikasyon pou Brezil (BVAC) ki jere pa IOM.

 

Etap 1

Tanpri sonje ke wap bezwen pran yon randevou pou nou ka resevwaw nan BVAC la. E Pou ka pran randevouw la, wap bezwen ekri non w, ki dat ou te Fèt,  nimewo paspò w, ak nimewo telefòn ou, o swa adrès e-mail ou.  

Pou pran yon randevou pou soumèt aplikasyon viza ou, klike isit

Tanpri nou dwe konnen ke nou pa otorise pou’n pwan randewou sou sit la a pati de dat ou te pwan randewou a rive jiska 2 mwa.

Etap 2

Tanpri, al gade nan enstriksyon detay ak lis dokiman ki nesese yo pou viza, ki disponib sou sit entènèt Anbasad Brezil ak sit entènèt BVAC yo pou ou kapab pare yon fom aplikasyon sou entènèt la. Klike isit pou we lis dokiman ki nesese yo:listes de documents à fournir  

Anplwaye BVAC lan disponib pou ede w ranpli fòm aplikasyon sou entènèt. 
Pa ezite kontakte anplwaye BVAC lan pou nenpòt kesyon.

 

Etap 3

Tanpri, ale nan SOGEBANK an Ayiti pou peye frè tretman an pou BVAC lan. Tanpri sonje ke peman yo dwe fè nan bank lan, pa nan Sant lan. Ou pral bezwen prezante paspò aplikan an pou w kapab kontinye ak peman an.

Lè ou ale nan Sant Demand Visa  (BVAC), ou pral bezwen mete yon resi ki konfime peman frè  BVAC yo nan kont IOM lan.

 Klike isit  pou detay kont labank IOM: frais de traitement pour le BVAC de l’OIM

Pwosesis frè BVAC OIM lan se 60 USD pou chak demann, kèlkeswa laj ou kalite viza.
 

 

Etap 4

 Tanpri, ale nan Sant Visa Aplikasyon pou Brezil (BVAC) jere pa IOM nan Port-au-Prince. Prezante tèt ou nan sant la ak TOUT dokiman yo mansyone nan etap 2. Le ou rive, anplwaye nan BVAC pral verifye presizyon nan idantite ou, peman an, randevou ou ak dokiman sipò yo bay.

Yo pral ranpli fòm demand viza Brezil sou sistèm lan  avew. Tout demand yo dwe gen resi labank lan mansoyone nan etap 3, fom konsantman BVAC lan siyen an 2 kopi pou chak aplikan, osi byen ke tout dokiman nesese yo mansyone sou lis dokiman yo dwe bay.
 

 

Etap 5

Si ou vle, ou ka konsilte nou pou swiv pwogrè demann ou 

Tanpri note ke tan an mwayèn pwosesis pou yon aplikasyon viza nan anbasad Brezil lan se apeprè 120 jou.

 

Etap 6

Yon fwa BVAC la pran paspò yo nan men Anbasad la, ou pral enfòme pa telefòn ke dokiman yo pare. Ou pral ale nan BVAC la ak resi epi ak yon pyes idantite pou ou kapab rekipere paspo la.