Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (OEM) siyen yon akò avèk Repiblik federativ Brezil la pou pote yon sipò ak demand viza imanitè yo epi regwoupman familyal nan kont seksyon viza nan anbasad brezil la nan Pòtoprens peyi d’Ayiti.

Sant Resepsyon demand Viza pou Brezil yo (BVAC) ke OIM ap jere a te kreye pou yo te kapab fè fas ak kantite ayisyen ki ta renmen ale o Brezil pou bezwen imanitè espesyal oubyen pou ale rejwenn fanmi yo sa nou rele regwoupman familyal la.

BVAC la pou sèvi tout Ayisyen ki ap fè demand viza imanitè pou yon ti tan ak lòt ayisyen ki déjà Brezil ki ta renmen fè fanmi yo vini jwenn yo Brezil, yo rele sa regwoupman familyal an akò ak tout sa seksyon viza anbasad brezil ki an Ayiti a egzije. Sant sa, ki se BVAC bay yon sèvis ak asistans nan lang Ayisyen yo ki se kreyòl et li sitiye yon kote ke tout moun kapab vini et ki pèmèt kliyan yo jwenn sèvis nan lè ki pi long pou tout moun ki vini fè demand kapab jwenn sèvis. OIM konsantre li sou tout travay biwo ki gen rapò ak dosye demand viza kliyan yo, ki gen ladan li :

  • Ede benefisyè yo nan ranpli fòmilè demand viza yo
  • Verifikasyon tout papye ki gen rapò ak demand viza kliyan yo
  • Epi transfere dosye yo nan Anbasad Brezil la nan tout sekirite.

Nan ka sa BVAC pèmèt Consulat Brezil la konsantre li pito sou pwosesis desizyon final yo.

Nou vle fè tout moun konnen ke anplwaye BVAC yo la selman pou bay asistans administratif ak benefisyè yo et pèsonn pa gen dwa pou mande yo konsey ni yo menm tou pa gen dwa pou deside bay konsey ak pèsonn tankou kliyan. Anplwaye BVAC pa jwe okenn wòl sou kelke swa fòm li ye a nan pwosesis desizyon pou yon moun jwenn viza, se selman Seksyon Visas nan Anbasad Brezil ki chita nan pòtoprens Ayiti ki gen dwa sa.

Atansyon : Sant Resepsyon demand Viza pou Brezil yo (BVAC) pa trete okenn demand viza pou moun ki ta renmen al visite peyi Brezil sa nou rele viza touris la, viza tranzit (pou moun kap jis fè on ti pase Brezil), viza Diplomatik ak ofisyèl, oubyen rezidans tanporè ak pèmanan. Pou ka gen plis enfòmasyon sou jan de viza sa yo pou Brezil, peze sou ekriti ble a ki anba.

  • Sou site BVAC la wap kapab pran randevou selman pou Viza Imanitè ( ak regwoupman familyal) site la se http://haiti.iom.int/bvac (Haiti-BVAC-BRAZIL)- Kliyan yo pa dwe janm peye anyen pou yo pran randevou pou VAC OIM yo.
  • OIM pa gen rapò ak pèsonn kòm patnè pou pran randevou.
  • Pa gen SÈVIS RAPID ni RANDEVOU RAPID pou Viza Brezil yo.
  • Asire ke nou pran randevou a egzakteman pou peyi nap mande Viza a. paske si ou gen on randevou avèk sant Chili a ou pap ka chanje li pou yon randevou nan Brezil.