20 jiyè 2018
Pòtoprens

Ajans Migrasyon Nasyonzini (OIM) renouvle patenarya li ak Brezil pou kontinye ofri pasaj pou imigran ayisyen yo.

Nouvo dat randevou pou visa VITEM yo ap disponib anko soti nan Lendi 23 jiyè a 9 AM.

Tanpri vizite sit entènèt BVAC la pou fè yon randevou gratis.  www.haiti.iom.int/bvac
Tanpri sonje ke lyen an pou fè yon randevou chanje. Kounye a ou gen pou ale nan paj « La procédure de demande » oswa « renseignements de demande » epi klike sou lyen yo pwopoze a. Oswa, ou ka klike dirèkteman sou lyen « rendez-vous » epi bay non w, dat ou fèt, nimewo paspò w, epi detay pèsonèl ou pou w ka pran yon randevou. Sèlman kliyan ki vini nan BVAC la jou ke yo gen randevou yo kap ka rantre.