MESAJ INPOTAN:

RANDEVOU POU VIZA PÈMANAN AK REYINYON FAMILIAL KANPE POU YOU TI BOUT TAN 

Ak apwobasyon nouvèl lwa sou migrasyon nan peyi Brezil nan dat ki te 21 novanm 2017 la, Anbasad Brezil nan Pòtoprens ak Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (OIM) ap enfòme tout moun ke pandan peryòd tranzisyon sa a, tout randevou pou viza pèmanan ak reyinyon familyal yo fè yon ti kanpe.

Se pou tèt sa, yo enfòme moun ke sa enterese yo, pou yo pa fè okenn depo sou kont Anbasad la nan Sogebank, jiskaske Anbasad la ak OIM fè sòti nouvèl entriksyon sou viza sa yo.

 

 

MESAJ INPOTAN:

Biwo ki resevwa demand viza Brezil yo ap fè tout moun konnen ke gen kèk endividi mal entansyone kap fè kont mal taye pou yo ka twonpe moun kap vinn mande viza yo. Pou yo ka vòlò aplikan yo pi byen, yo gen nan men yo yon bann feyè ki déjà tou ranpli ak move enfòmasyon. Epi yo ak tout fo fich ki gen yon fo so peye bank la sou yo ak yon fo nimewo sou li.

Nap priye tout moun pou sonje ke se sèl biwo ki rele BVAC la ki nan lokal OIM nan, ki responsab pou bay viza pèmanan espesyal la ak tout viza pou rasanbleman fanmi yo ki an Ayiti (VIPER) e se sou responsablite Anbasad Brezil en Ayiti li ye. Fòk nou pran anpil prekosyon avèk moun ke ni Biwo BVAC ni moun nan Anbasad la pa rekonèt.  Epi tou pa bay okenn lajan men nan men, ni tou pa depoze lajan nan lòt kont ki pa nimero kont ki ekri nan kote yo di « infomasyon sou demand viza yo – frè trètman ».

 

Byenvini nan sant yo resevwa demand pou viza Brezil (BVAC) an Ayiti

OIM te jwenn otorizasyon depi peyi Brezil pou biwo li gen an Ayiti a ka ede moun ki ap mande viza pèmanan espesyal la ak demand viza pou rasanbleman fanmi yo (VIPER) tankou si se te nan Anbasad Brezil moun nan te ale.  

Viza pèmanan espesyal la se yon viza imanitè ki pèmanan li ye, yo bay Ayisyen li nan kad rapò ki ekziste ant Gouvènman Brezil ak Ayiti pou yo ka rezoud pwoblèm migran Ayisyen yo ki o Brezil. Yo kapab bay yon moun swa viza pèmanan swa viza pou rasanbleman fanmi yo tou (VIPER) siw sou kont yon brezilyen ou swa yon sitwayen etranje ki déjà gen visa permanan pou Brezil la.

Atansyon : biwo sa pa resevwa demand viza touris, ni tranzit, ni diplomatik, ni ofisyèl, ni rezidans tanporè ouswa pèmanan. Siw bezwen plis enfòmasyon tanpri klike la.

biwo yo resevwa demand viza Brezil la (BVAC) ki sou kont OIM nan, li te kreye pou yo te ka sevi tout Ayisyen ki de jou an jou ap kite Ayiti  pa pakèt pou ale Brezil, swa a koz de la vi chè a ouswa Ayisyen ki ta vle al rejwenn fanmi yo ki te deja lòtbò a.  BIVAC ki nan OIM nan bay yon sevis an kreyol li vin pi fasil e yo resevwa plis moun.

OIM gen moun ki fòme kap koutew e ki ap gidew pou kapab byen prepare demand viza Pèmananw  lan (VIPER) jan  yo mande ya nan seksyon viza Brezil la.  Moun kap travay pou BVAC yo ka ranpli demand nan pou wou sou entènèt ou byen yo kap verifye siw byen renpli li tou, yap gade siw siyenl, ak siw ou gen tout pyès yo mande yo kòrèkteman, yap verifye siw te peye tout kòb yo mande ya, siw bay tout enfòmasyon yo mande yo. OIM edew fèl konsa se poutèt pou pa gen reta nan dosye yo, pou yo pa refizew viza a paske demand  nan pa konplè.  Konsa lap fèw jwenn viza pi vit tou.

Pou nou ka fasilite moun kap mande viza yo, se menm anplwaye BIVAC yo ki ak tout sekirite pote ale dosye yo e ki tounen ak yo (aplikasyion, paspò e latriye) soti nan biwo BIVAC la rive nan seksyon ki bay viza yo nan Anbasad Brezil la ki nan Port-au-Prince, Haiti.

Nap Fè tout moun konnen ke anplwaye nan BVAC yo ka sèlman bay yon sipò administratif men yo paka bay nou okenn  konsèy e yo pa jwe okenn wòl nan desizyon pou jwenn viza, se sèl anbasad Brezil ki ka deside pou baw viza ou pa.

Inpòtan : lè nap travay sou dosye yo kanta pou enfòmasyon pèsonèl moun yo, anplwaye OIM nan konnen ke li dwe respekte reglemen peyi Brezil sou zafè sekrè, epi tou li dwe kenbe sekrè tout enfomasyon OIM genyen de moun yo. Anplwaye kap travay pou OIM yo se entènasyonal yo ye e yo oblije kenbe sekrè tout jan. Kidonk enfòmasyon pèsonèl nou yo ap toujou rete sekrè.

Se avèk plezi ke nap baw tout enfòmasyon nesesè pou ka depoze yon aplikasyonw byen ranpli epi tou nap fè tout fason pou ka fèw byen konprann bagay yo.

La procédure de demande de visa